با توجه به مزایای فراوان کود دامی نسبت به کود شیمیایی اقبال عمومی کشاورزان و باغداران نسبت به استفاده از کود دامی افزایش یافته و دستگاه های کودریز مناسب ریزش انواع کودهای دامی پای درختان بیش از پیش مورد توجه واقع شده است.  

در باغ ها با احداث چال کود یا کانال کود در سایه انداز درخت، کود دهی در پای درختان انجام می شود. کودریز های ردیفی، کود دامی را در ردیف های باریکی در باغات زیر درختان (چالکود) و در مزارع جهت صیفی کاری می ریزند.

تیدا تولیدکننده انواع ماشین های کشاورزی، ماشین کودریز باغی مناسب استفاده در باغات را تولید و عرضه نموده است. کودریز باغی برای کود دهی ردیف درختان با قابلیت تنظیم اندازه نقاله باغی برای کود دهی مناسب تر. در دو حجم مخزن 3/5 و 6/5 متر مکعبی (دو چرخ و چهار چرخ). کودریز باغی تیدا در دو مدل یکطرفه و دو طرفه

کودریز تیدا با قابلیت ریزش ردیفی برای کودریزی در کف جوی: با قابلیت دوران گیربکس ها و دیسک های پاشش و یا جداسازی کامل آنها جهت ریزش ردیفی به همراه قطعه ضمیمه ریزشی کودپاش