گروه صنعتی تیداپارس تولیدکننده تخصصی ماشین های گلخانه، کشاورزی و صنعتی

تولیدات تیداپارس شامل:

ماشین های تخصصی گلخانه: خط کامل بذرکار سینی نشا، ربات پیوندزن نشا، خط تولید سینی نشا، گلدان پرکن اتوماتیک، ماشین خاک پرکن گلخانه (گلدان و کیسه)، بوم آبیاری، رطوبت ساز گلخانه

ماشین های کشاورزی و باغبانی: نشاکار مزرعه، انواع کودپاش زراعی و صیفی، کودریز باغی، ماشین ترکیبی کودریز مالچر

ماشین های صنعتی:

دستگاه بسته بندی محصولات کشاورزی

خشک کن میوه و سبزی