پژمردگی فوزاریوم-مقابله با پژمردگی فوزاریومی از طریق پیوند

پژمردگی فوزاریوم (fusarium wilt) یکی از اصلی ترین بیماری های خانواده کدوئیان است که می تواند باعث از بین رفتن کامل محصول در گلخانه و … “پژمردگی فوزاریوم-مقابله با پژمردگی فوزاریومی از طریق پیوند”

رونمایی از ورژن جدید ربات پیوندزن نشا تیداپارس

امروزه بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان عمده کشت خود را به شیوه کشت نشایی و به دلیل سود اقتصادی آن، با استفاده از نشای پیوندی … “رونمایی از ورژن جدید ربات پیوندزن نشا تیداپارس”