پیوند نشاء در خانواده کیوکوربیت ها

خانواده کیوکوربیت ها شامل: خیار، هندوانه، انواع ملون ها . . .  می باشد. انواع روش های پیوند زدن نشاء: پیوند زدن نشا به روش … “پیوند نشاء در خانواده کیوکوربیت ها”