سیدر زنجیری، کشت با دقت بالاتر برای کشت بذر در سینی

  انتقال سینی ها در قسمت کارنده و قلب تپنده سیدر تیداپارس، توسط زنجیر انجام می شود. علت انتخاب زنجیر برای این قسمت، بالابردن دقت … “سیدر زنجیری، کشت با دقت بالاتر برای کشت بذر در سینی”