آشنایی با کیسه کشت یا گروبگ و دستگاه پرکننده آن خاک پرکن

کیسه رشد یا به زبان انگلیسی گروبگ (Grow Bag)، یک کیسه بزرگ است که آن را از مواد بستر کشت پر می کنند. ریشه گیاه … “آشنایی با کیسه کشت یا گروبگ و دستگاه پرکننده آن خاک پرکن”