بهترین زمان برای کودپاشی و شخم زدن زمین زراعی

کشاورزان برای تقویت زمین و بهبود ساختار خاک ابتدا زمین را کود می دهند سپس شخم زده تا کود با خاک ترکیب شود. بهترین کود … “بهترین زمان برای کودپاشی و شخم زدن زمین زراعی”