چه مقدار کود دامی برای خاک‌های فقیر مناسب است؟

کود دامی: برای خاک‌های فقیر و نیازمند به عناصر غذایی، استفاده از کودهای دامی و کودهای شیمیایی در کنار هم می‌تواند بهبود حاصلخیزی خاک و … “چه مقدار کود دامی برای خاک‌های فقیر مناسب است؟”

اثر کود حیوانی بر میزان تولید محصولات زراعی

از دیرباز کشاورزان برای تقویت خاک و افزایش بازده محصول، از کود حیوانی استفاده می کرده اند. قدیم مرسوم بوده گله دام را قبل از … “اثر کود حیوانی بر میزان تولید محصولات زراعی”