اثر کود حیوانی بر میزان تولید محصولات زراعی

از دیرباز کشاورزان برای تقویت خاک و افزایش بازده محصول، از کود حیوانی استفاده می کرده اند. قدیم مرسوم بوده گله دام را قبل از … “اثر کود حیوانی بر میزان تولید محصولات زراعی”