چگونه سبزی برداشت شده از مزرعه را برای ارسال به بازار مصرف، به سرعت دسته کنیم؟

دسته کردن سبزی و بسته بندی سبزیجات صادراتی نیازمند شرایط خاصی هستند: مقاومت در برابر آسیب فیزیکی سهولت در حمل و نقل زیبایی بسته بندی … “چگونه سبزی برداشت شده از مزرعه را برای ارسال به بازار مصرف، به سرعت دسته کنیم؟”

چه مقدار کود دامی برای خاک‌های فقیر مناسب است؟

کود دامی: برای خاک‌های فقیر و نیازمند به عناصر غذایی، استفاده از کودهای دامی و کودهای شیمیایی در کنار هم می‌تواند بهبود حاصلخیزی خاک و … “چه مقدار کود دامی برای خاک‌های فقیر مناسب است؟”